Tarieven

Het CTG (College Tarieven Gezondheidszorg) stelt jaarlijks de vergoedingen voor onze verloskundige zorg vast. Hieronder vallen ook de extra zwangerschapscontroles en huisbezoeken wanneer je je tijdens je zwangerschap of in het kraambed ongerust voelt.

In principe is de verloskundige zorg aan moeder en baby voor, tijdens en na de bevalling vergoed vanuit de basisverzekering.

Lees wel altijd goed de voorwaarden van je eigen zorgpolis, zodat je zeker weet wat wel en niet wordt vergoed.

Vergoeding kraamzorg

Kraamzorg krijg je vergoed uit je basisverzekering, maar je betaalt wel een eigen bijdrage van €4,80 per uur. Soms wordt dit vanuit de aanvullende verzekering vergoed.

Het aantal uren kraamzorg dat iemand vergoed krijgt, is minimaal 24 uur en maximaal 80 uur. De toegewezen uren worden verdeeld over 10 dagen, gerekend vanaf de dag van de geboorte. Als de bevalling in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden en er daarna nog thuis kraamzorg wordt gegeven, heeft dat gevolgen voor de toegewezen uren.

Na de 10e dag na je bevalling heb je geen recht meer op kraamzorg. Lig je die periode opgenomen in het ziekenhuis of Ronald McDonaldhuis en je neemt géén kraamzorg dan kun je na de 10e dag na je bevalling geen aanspraak meer maken op die uren. Kom je binnen de 10 dagen weer thuis met je kindje dan heb je nog recht op kraamzorg minus de uren die je in het ziekenhuis of Ronald McDonaldhuis hebt afgenomen.

Uitgestelde kraamzorg of couveuse nazorg staat los van bovenstaande regeling. Je kunt hier alleen aanspraak op maken als je hiervoor verzekerd bent in de aanvullende verzekering én je kindje pas na de 10e dag na de bevalling naar huis komt. Raadpleeg hiervoor altijd je verzekeraar!

Voorwaarden (als je niet verzekerd bent)

Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar/zijn waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:

1. Betalingstermijn. Je voldoet een betaling voor de verleende verloskundige hulp binnen 30 dagen na factuurdatum aan de verloskundige bij wie je onder controle bent in verband met je zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.

2. Rente. Als je de betalingstermijn overschrijdt, ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag van de rekening ben je over het uitstaande bedrag ook een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

3. Invorderingskosten. Als je na sommatie in gebreke blijft met betaling, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten die de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor jouw rekening. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de gevorderde betaling, vermeerderd met de verschuldigde btw over deze kosten, voorzover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Invorderingskosten zijn onder meer: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

4. Bewijs. De administratieve gegevens van de verloskundige zijn doorslaggevend voor de bepaling van het bedrag dat je verschuldigd bent, tenzij je uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

5. Geschillenregeling. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst volgens deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van jou als debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.